DIENA IR LABA, JA SĀKAS AR DABLAB!

Privātuma politika un nosacījumi

Konfidencialitātes noteikumi un to piemērošana
 1. Šī Privātuma Politika (turpmāk tekstā "Privātuma Politika") attiecas uz pakalpojuma sniedzēja Dabas Laboratorija (turpmāk tekstā "Pakalpojuma sniedzējs"), interneta platformā dabaslaboratorija.lv piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā nozīmē sniegtie pakalpojumi "Pakalpojums", turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls").
 2. Privātuma Politika ir saistoša visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā "Lietotājs").
 3. Privātuma Politika sniedz informāciju Lietotājam attiecībā uz personas datu izmantošanu, iegūšanu un izpaušanu.
 4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas neizpaust Lietotāja personas datus, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Privātuma Politikā.
 5. Lietotāja privātā informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu un uzlabotu servisu.
 6. Izmantojot Portālu Lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiks uzkrāti un izmantoti saskaņā ar šo Privātuma Politiku, ja vien tas nav noteikts citādi šajā Privātuma Politikā.
 7. Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Privātuma Politikas noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
 8. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Privātuma Politiku. Privātuma Politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas Portālā.
 9. Portāla Lietotāju pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla privātuma Politiku, kā arī ievērot to.
Personas datu un informācijas iegūšana un izmantošana
  1. Portāla lietošanas laikā Pakalpojuma sniedzējs var lūgt Lietotāju sniegt informāciju, kas palīdzētu identificēt Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai e-pasta adresi, telefona numuru, vārdu, uzvārdu (turpmāk tekstā " Personas dati").
  2. Pakalpojuma sniedzējs ar mērķi uzlabot Pakalpojuma kvalitāti var iegūt, izmantot un/vai apkopot informāciju, kas ir saņemta no Lietotāja Portāla apmeklēšanas laikā. Šī informācija var saturēt tai skaitā, bet ne tikai informāciju par:
   1. Lietotāja datora interneta protokola ("IP") adresi;
   2. Lietotāja pārlūkprogrammas veidu un pārlūkprogrammas versiju;
   3. lapaspusēm, kuras Lietotājs apmeklējis Portālā;
   4. laiku un datumu, kad Lietotājs apmeklējis Portālu;
   5. Portālā pavadīto laiku.
  3. Lai iegūtu un analizētu 2. punkta 2. apakšpunkta minēto un citu informāciju, Pakalpojuma sniedzējs var izmantot trešo personu pakalpojumus, piemēram, Google Analytics.
  4. Pakalpojuma sniedzējs ar mērķi individuāli pielāgot Portālu un Pakalpojumu var uzkrāt, izmantot un/vai apkopot informāciju par sīkdatņu izmantošanu ("Sīkdatnes"). Sīkdatnes ir mazu datu faili, kas satur unikālu identifikātoru. Sīkdatnes tiek sūtītas uz Lietotāja pārlūkprogrammu no tīmekļa vietnes un tiek glabātas Lietotāja datora cietajā diskā. Lietotājs var, izmantojot sava parlūkprogrammu, noraidīt Sīkdatņu pieņemšanu. Atsakoties pieņemt sīkdatnes, Lietotājs iespējams nevarēs izmantot kādu daļu no Portālā piedāvātajiem Pakalpojumiem, par, ko ir atbildīgs pats Lietotājs.
  5. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
Personas datu un informācijas izpaušana
  1. Pakalpojuma sniedzējs var izpaust Lietotāja Personas datus, kas attiecas uz Pakalpojuma izmantošanu tikai šādos gadījumos
   1. ja to nosaka Pakalpojuma sniedzēja līgumiskās saistības ar trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem, lai atvieglotu un uzlabotu Portāla darbību. Ar noteikumu, ka trešajām personām nav atļauts izpaust un izmantot Personas datus citiem mērķiem, kas nav minēti šajā Privātuma Politikā vai Portāla Lietošanas noteikumos;
   2. ja šāds pienākums izriet no tiesību aktiem vai tiesībaizsardzības iestāžu tiesību aktiem;
   3. Pakalpojuma sniedzēja apvienošanās, pārpirkšanas vai Pakalpojuma sniedzēja aktīvu pirkšanas vai pārdošans gadījumā.
  2. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
   1. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem, lai atvieglotu un uzlabotu Portāla funkcionalitāti vai arī lai veiktu ar Pakalpojuma sniedzēju saistītus pakalpojumus. Trešās personas var piekļūt Lietotāja Personas datiem, tikai lai veiktu darbības Pakalpojuma sniedzēja vārdā un trešajām personām ir pienākums neizpaust vai izmantot citiem mērķiem iegūto informāciju.
  3. Komunikācija
   1. Pakalpojuma sniedzējs var izmantot Lietotāja Personas datus, lai Lietotāju informētu par Pakalpojuma apmaksu, par Portāla jaunumiem, par reklāmas materiāliem un citu informāciju. Lietotājs var atteikties no šo paziņojumu saņemšanas, sekojot atrakstīšanās saitei, kas ir norādīta jebkurā Pakalpojuma sniedzēja nosūtītajā e-pastā, vai rakstot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu: dabaslaboratorija@gmail.com
  4. Drošība
   1. Lietotāja informācija, tostarp Personas dati, var tikt nodoti un uzturēti serveros, kas atrodas ārpus Lietotāja valsts un kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no Lietotāja jurisdikcijas. Lietotājam jāņem vēra, ka piekrišana šai Privātuma Politikai nozīmē arī piekrišanu Personas datu glabāšanai Pakalpojuma sniedzēja serveros.
  5. Termiņi
   1. Iegūtie un uzglabātie personas dati tiek saglabāti ievērojot abu pušu tiesiskas intereses, tai skaitā, garantijas un civiltiesiskās atbildības nodrošināšanai.
  1. Par Pakalpojuma veiktā pirkuma piegādi

   1. Ar Pakalpojuma veiktā pirkuma piegādes procesu var iepazīties šeit.

  PIEVIENOJIES MUMS


  Droši maksājumi

  256 bitu datu šifrēšana

  Piegāde visā Latvijā

  Sīkāk par piegādi šeit